Menu

0

€ 0.00

  • Home
  • Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Offertes

Bestellingen en offertes zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Offertes zijn slechts geldig voor een periode van maximum 30 dagen en kunnen steeds herzien worden indien de fabrieksprijzen of prijzen van toestellen zouden stijgen. Aanvaarding van een offerte door de klant, verbindt de klant automatisch tot aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten zoals brochures, catalogi, webpagina, afkomstig van Starcom1, die alleen maar informatievoorwaarde hebben.

Prijzen

Alle prijzen zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief recupel en bebat taksen. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle opgaven door Starcom1 van getallen, specificaties, prijzen en/of andere aanduidingen van de producten en vermeldingen in folder- en reclamemateriaal als ook mondelinge opgaven zijn met zorg gedaan. Starcpm1 kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Zij kunnen niet worden aangemerkt als bindende garanties
De producten worden verkocht tegen de prijs die, aangegeven is op het ogenblik waarop de bestelling aanvaard wordt door Starcom1 .

Bestellingen

Bestellingen kunnen via Internet (email), besteld worden. Uw persoonlijke gegevens en leveringsadres worden opgenomen en wanneer de bestelprocedure doorlopen werd, is de bestelling bindend.
U krijgt een antwoord met verdere instructies en afspraken.
De levertijd voor de bestelde producten wordt bevestigd, en indien items niet op voorraad zijn, wordt de vermoedelijke levertermijn meegedeeld aan de klant.

Leveringstermijnen

Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering gegeven, laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot betaling van enige schadevergoeding door ons aan de klant. Wij behouden ons het recht voor tegen contante betaling te leveren.

Verzending

Onze goederen worden geacht in onze burelen aanvaard te zijn. Verzending en vervoer van goederen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de koper, zelfs indien deze goederen verkocht worden vrachtvrij plaats van bestemming.
Normaal worden producten per Post verstuurd. Soms wordt er gebruik gemaakt van pakketdiensten. Starcom1 zal er altijd naar streven om de kost van het versturen en de service van levering op een zo efficiënt en veilig mogelijke manier te voorzien. Verloren bestellingen zijn tenlaste van de klant.
De verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product, en kan verschillen van grootte en of gewicht. Ook kan er een verschil zijn in transportkosten afhankelijk van welke transportservice gebruikt gemaakt wordt.

Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Tessenderlo, bij gebreke hieraan is van rechtswege en zonder aanmaning intrest verschuldigd van 1,5% per maand, deze wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag. In geval van betwisting zijn alleen de gerechtelijke instanties van Hasselt bevoegd.
Af te leveren goederen in België kunnen betaald worden  door het bedrag vooraf te storten op 979-2474646-84van Argenta Bank.
Af te leveren goederen in het buitenland kunnen enkel via voorafbetaling per overschrijving betaald worden.
Bij voorafbetaling worden alle transfer kosten door de klant gedragen, zodat het overeengekomen netto bedrag overblijft!!

Klachten Zichtbare fout & niet-conformiteit

Klachten (transportschade, verkeerde bestelling ontvangen, etc) in verband met zichtbare fouten of niet-conformiteit van het geleverde product met het bestelde product of het verzendingsborderel, moeten binnen de 10 kalenderdagen volgend op de leveringsdatum van het product schriftelijk ingediend worden, hetzij per post, hetzij in de winkel zelf. Het is aan de Koper om de bewijzen te leveren van de vastgestelde fouten of onregelmatigheden. Hij dient Starcom1 elke mogelijkheid te bieden om deze fouten vast te stellen teneinde ze te verhelpen. Dit laatste mag de Koper niet zelf doen of door een derde laten doen.

Producten mogen enkel teruggestuurd worden mits formeel akkoord tussen Starcom1 en de Koper. Elk product dat teruggestuurd wordt zonder dergelijk akkoord, zal ter beschikking gehouden worden van de Koper en zal geen aanleiding geven tot het opstellen van een tegoed. De kosten en risico’s voor het terugsturen van producten zijn te allen tijde voor de Koper.

Het terugzenden kan enkel voor producten in ongebruikte toestand en alleen wanneer het product degelijk verpakt is (in originele verpakking). Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.

In geen geval kan een klacht aanleiding geven tot opschorting of uitstel van betaling van de factuur.

Garantie

Fouten of schade veroorzaakt door misbruik, verlies of schade bij vervoer, natuurlijke slijtage of door een extern ongeval (schokken, moedwillige beschadiging, inbreuken op de instructies van de fabrikant, onaangepast of onvoldoende onderhoud, abnormaal gebruik…) of nog door een wijziging/modificatie aan het product die door Starcom1 of de fabrikant niet voorzien of opgegeven is, vallen buiten de garantie. Producten waarvan het serienummer werd weggehaald komen niet in aanmerking voor garantie

Tot slot zal deze garantie niet van toepassing zijn wanneer de Koper het volledige factuurbedrag van de producten niet betaald heeft.

Alle verkochte producten hebben een garantie gelijk aan de door de fabrikant voorziene garantie van het betreffende merk of toeleverancier en Starcom1 voorziet geen verdergaande garantie dan waarop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar.
Goederen die terecht gebreken vertonen en onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Vervoerskosten in beide richtingen zijn altijd op kost van de Koper.

Productenaansprakelijkheid

Aanspraken t.a.v. schadeloosstelling van kosten ontstaan door direct of indirect gebruik van de producten zoals lichamelijk letsel, beschadigde producten, onproffesionele na-montage, kleding, werkonbekwaamheid, verlies aan inkomen enz…zijn uitgesloten. Starcom1 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door haar verkochte producten.

Geschillen

Alleen het Belgisch recht geldt voor geschillen, interpretatie en uitvoering van het contract tussen de Koper en Starcom1. Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.